Spin - małopolskie centra transferu wiedzy

Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Obszary współpracy

Life - science

Life - science

to dwa łańcuchy wartości opisujące procesy rozwoju innowacji opartych na wiedzy z dziedziny biotechnologii i life science, które definiują potencjał strategiczny Regionu: zdrowie i jakość życia (produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt) oraz bio-gospodarka (półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii). Centrum Transferu Wiedzy które wspiera Life-science to Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ www.mcb.uj.edu.pl/spin

Energia zrównoważona

obejmuje zagadnienia rozwoju energetyki oraz wykorzystania energii w sposób zaspakajający potrzeby obecnego pokolenia, bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. W ramach projektu wspierane branże to budownictwo energooszczędne oraz odnawialne źródła energii.

Centra Transferu Wiedzy wspierające tę specjalizację to:

- Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego www.mcbe.pl

- Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini http://miekinia.agh.edu.pl

Energia zrównoważona
Technologie informatyczne i komunikacyjne

Technologie informatyczne i komunikacyjne

dotyczą w szczególności wszelkich działań obejmujących produkcję i wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej. Centrum Transferu Wiedzy które wspiera Technologie Informatyczne i komunikacyjne to Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych http://cisi.agh.edu.pl/ofertacentrum

Chemia

obejmuje w szczególności programy zmierzające do implementacji nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej, w obszarach związanych z ochroną zdrowia, rolnictwem, przemysłem rolno-spożywczym, drzewnym i celulozowo-papierniczym; chemią biologiczną i środowiskową, energetyką, surowcami naturalnymi, gospodarką odpadami, materiałami dla potrzeb budownictwa i transportu, zaawansowanymi materiałami i nanotechnologiami oraz sensorami.

W tej specjalizacji poszukujemy partnera do realizacji usług dla MŚP - prosimy o kontakt

Chemia
Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Przemysły kreatywne i czasu wolnego

obejmuje aktywności, które mają swoje źródło w indywidualnej kreacji, zdolnościach i talencie, mające potencjał tworzenia dobrobytu i miejsc pracy przez produkcję i eksploatację własności intelektualnej. Specjalizacja obejmuje przemysły kreatywne, projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design), gry komputerowe i oprogramowanie (Interactive Leisure Software) oraz przemysły czasu wolnego.

W tej specjalizacji poszukujemy partnera do realizacji usług dla MŚP - prosimy o kontakt

Elektrotechnika i przemysł maszynowy

obejmuje produkcję o największym potencjale innowacyjnym wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także produkcję pojazdów, środków transportu oraz ich komponentów. Specjalizacja obejmuje m.in. technologie inżynierii medycznej, innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, zrównoważoną energetykę oraz automatyzację i robotykę procesów technologicznych, optoelektroniczne systemy i materiały i inteligentne technologie kreacyjne.

W tej specjalizacji poszukujemy partnera do realizacji usług dla MŚP - prosimy o kontakt

Elektrotechnika i przemysł maszynowy
Produkcja metali

Produkcja metali

obejmuje badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów opierających się na tworzywach metalicznych i ceramicznych, zagospodarowywaniu odpadów, wyrobisk i pozyskiwaniu surowców. Specjalizacja obejmuje innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w maszynach, urządzeniach i środkach transportu, proekologiczne technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, materiały o podwyższonych właściwościach użytkowych, pozyskiwanie i przetwórstwo surowców.

W tej specjalizacji poszukujemy partnera do realizacji usług dla MŚP - prosimy o kontakt

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72a, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12- 299 06 62

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.pl