Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Nabór partnerów do projektu SPIN 2.0

Województwo Małopolskie

ogłasza otwarty nabór na partnerów do realizacji projektu:

„SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0”

w ramach Osi 1 Gospodarka Wiedzy, Działania 1.3

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem realizowanego projektu jest wspieranie małopolskich przedsiębiorców za pośrednictwem Centrów Transferu Wiedzy, które będą realizowały usługi o charakterze doradczym dotyczącym transferu wiedzy w ramach inteligentnych specjalizacji Małopolski.

 Do naboru mogą przystąpić uczelnie wyższe z sektora finansów publicznych, uczelnie spoza sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe, prowadzące Centra Transferu Wiedzy, które zadeklarują gotowość do współpracy partnerskiej z Województwem Małopolskim w realizacji Projektu, spełniające wymogi określone w Regulaminie otwartego naboru na partnerów do realizacji projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0”.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu otwartego naboru na Partnerów do realizacji projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0” w ramach Osi 1 Gospodarka Wiedzy, Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, organizowanego przez Województwo Małopolskie znajdującego się na stronie internetowej www.malopolska.pl/ oraz www.spin.malopolska.pl nie później niż do dnia 22.09.2017 r. do godz. 16:00 /decyduje data doręczenia/wpływu do Urzędu Marszałkowskiego (osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską) na adres Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Wielickiej 72b, 30-552 Kraków, III piętro pokój 300.

Regulamin

wzór oferty

analiza finansowa

karta oceny formalnej

karta oceny merytorycznej

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne