Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Na przedsiębiorców czekają eksperci w Centrach Transferu Wiedzy, wyspecjalizowani w różnych dziedzinach. Jedyne, co trzeba zrobić, to wybrać tematykę, w ramach której chcesz uzyskać wsparcie, a następnie skontaktuj się z Punktem Kontaktowym SPIN dla Przedsiębiorców (UMWM) lub wybranym Centrum Transferu Wiedzy. Usługi dla małopolskich przedsiębiorców są realizowane w ramach pomocy de minimis, pokrywają oni jedynie równowartość 23% VAT ceny usługi.

Dziedziny, w których możesz nawiązać współpracę z Centrami Transferu Wiedzy w ramach projektu SPIN to:

Life - science

obejmuje zagadnienia dot. zdrowia i jakości życia (produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt) oraz bio-gospodarka (półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii). Specjalizacja obejmuje podmioty współdziałające z przemysłem farmaceutycznym, chemicznym (m.in. kosmetyki), jak również z sektorami takimi jak m.in:  przetwórstwo żywności.

Partner projektu w ramach specjalizacji:

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ https://mcb.uj.edu.pl/projekt-spin

Energia zrównoważona

obejmuje zagadnienia rozwoju energetyki oraz wykorzystania energii w sposób zaspakajający potrzeby obecnego pokolenia, bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. W ramach projektu wspierane branże to budownictwo energooszczędne oraz odnawialne źródła energii. Partnerzy projektu w ramach specjalizacji:

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej 
http://mcbe.pk.edu.pl/index.php/spin-malopolskie-centra-transferu-wsparciem-dla-przedsiebiorcow-wiedzy/

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini AGH http://www.spin.miekinia.agh.edu.pl/

Towarzystwo Geosynoptyków GEOS http://spinmctw.geos.agh.edu.pl/

Technologie informacyjne i komunikacyjne

dotyczą w szczególności wszelkich działań obejmujących produkcję i wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.  Specjalizacja jest bardzo szeroka, gdyż swoim zakresem obejmuje wiele różnorodnych technologii i gałęzi gospodarki (np. sensory, wielofunkcyjne materiały, robotykę, technologie informatyczne wspomagające produkcję wysokiej jakości itd.). Partner projektu w ramach specjalizacji:

Fundacja Progress and Business http://www.pbf.pl/projekty/spin.html

Chemia

obejmuje w szczególności programy zmierzające do implementacji nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej, ochrony zdrowia, przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego i celulozowo-papierniczego; chemią biologiczną i środowiskową, energetyką, surowcami naturalnymi, gospodarką odpadami, materiałami dla potrzeb budownictwa i transportu, zaawansowanymi materiałami i nanotechnologiami oraz sensorami. Partner projektu w ramach specjalizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie https://www.icimb.pl/centrum-transferu-wiedzy

Przemysły kreatywne i czasu wolnego

obejmuje dziedziny skupione wokół: 1) przemysłów kultury (filmowy, audiowizualny, muzyczny, wydawniczy, modowy, medialny i reklamowy, sztuk scenicznych), architektury oraz konserwacji dzieł i zabytków, 2) designu (wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne z wykorzystaniem user experience m.in. struktury informacyjne, interakcje) z uwzględnieniem branży meblarskiej, 3) przemysłu gier wideo oraz narzędzi multimedialnych i audiowizualnych,  4) „turystyki premium”, połączonej z  rozwiązaniami informacyjno-komunikacyjnymi, usługami zdrowotnymi, gastronomicznymi i edukacyjnymi. Partner projektu w ramach specjalizacji:

Fundacja Polish Heritage https://www.polishheritage.pl/ctw

Produkcja metali

obejmuje badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów z tworzyw metalicznych i ceramicznych, zagospodarowywaniu odpadów, wyrobisk i pozyskiwaniu surowców. Specjalizacja obejmuje innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w maszynach, technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów, materiały o podwyższonych właściwościach użytkowych, pozyskiwanie i przetwórstwo surowców. Partner projektu w ramach specjalizacji:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk https://min-pan.krakow.pl/projekty/2020/03/20/spin-malopolskie-centra-transferu-wiedzy/

Zgłaszając się do wybranego Centrum Transferu Wiedzy jako przedsiębiorca możesz skorzystać z następujących usług:

1) audyt wstępny (zerowy), który określi m.in: ogólną sytuację firmy oraz sytuację branży;

2) audyt technologiczny pogłębiony; który skupi się przede wszystkim na obszarze „do poprawy” wskazanym w audycie wstępnym, zaproponuje rozwiązanie technologiczne, wzmacniające konkurencyjność firmy;

3) doradztwo z zakresie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje (pomoc w procedurze naboru oraz wyszukanie realizatora bonu);

4) doradztwo w zakresie analizy konkurencyjności wykonawców i nabywców prac B+R;

5) doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentacji, czy wyszukania zespołu badawczego do wykonania prac B+R;

6) doradztwo z sprawie potencjalnych kanałów transferu technologii ze wskazaniem zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. bon na innowacje, doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego);

7) doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów w zakresie prac B+R;

Każda usługa będzie dopasowana tak, by jak najpełniej odpowiadała Twoim oczekiwaniom i była skutecznym narzędziem do rozwoju Twojej firmy. Eksperci Centrum pomogą również w zdobyciu zewnętrznych środków finansowych na rozwijanie technologii lub wdrożenie badanych pomysłów.

Ile to kosztuje?

Przedsiębiorca musi jedynie zapłacić równowartość  23% VAT ceny usługi, pozostałe koszty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis – co oznacza, że mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy  spełniają warunki otrzymania pomocy de minimis (szczegóły u Partnerów).

Nie czekaj, skontaktuj się z Punktem Kontaktowym SPIN (UMWM) lub wybranym Centrum Transferu Wiedzy i rozwijaj swoją firmę!

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne