Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Nabór na partnerów Projektu

Nabór na partnerów do realizacji projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców”

 

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na partnerów do realizacji projektu: „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem realizowanego projektu jest wspieranie małopolskich przedsiębiorców za pośrednictwem Centrów Transferu Wiedzy, które będą realizowały usługi o charakterze doradczym dotyczącym transferu wiedzy w ramach inteligentnych specjalizacji Małopolski.

W naborze na wyłonienie partnerów do realizacji projektu mogą brać udział instytucje otoczenia biznesu (w tym uczelnie wyższe i jednostki naukowe) działające na terenie województwa małopolskiego, prowadzące Centra Transferu Wiedzy, które zadeklarują gotowość do współpracy partnerskiej z Województwem Małopolskim w realizacji Projektu, spełanijące wymogi określone w Regulaminie, tj. m.in:

  • Dysponowanie wykwalifikowaną kadrą,
  • Doświadczenie, poparte zawartymi umowami o współpracy/referencjami, umowami partnerskimi z przedsiębiorstwami oraz pomiędzy podmiotami/instytucjami działającymi w obszarach nauka-biznes, na terenie Małopolski,
  • Złożą szczegółową koncepcję realizacji projektu.

Oferty należy składać na formularzach stanowiących załącznik do Regulaminu znajdującego się na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/ oraz www.spin.malopolska.pl nie później niż do dnia 29 marca 2019 roku do godź.16.00 /decyduje data doręczenia/wpływu do Urzędu Marszałkowskiego (osobiście/kurierem/listem poleconym) na adres: Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Wielickiej 72b, 30-552 Kraków, III piętro pokój 300 z dopiskiem „Nie otwierać”.

Regulamin wraz z załącznikami

Załącznik nr 4 do Regulaminu - wzór analizy finansowej

W załączonej analizie finansowej:

pole B - to łączna "Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych"
- "wkład odbiorcy pomocy" rozumuenie się jako VAT od dotacji, którego odprowadzenie będzie należało do obowiązków partnera

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne