Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy
Grafika przedstawia uścisk dłoni kobiety i mężczyzny

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnerów do wspólnej realizacji projektu: „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty nabór na Partnerów do wspólnej realizacji projektu: „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy” planowanego do realizacji w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju przedsiębiorczości Działania 1.5 Regionalny ekosystem innowacji A. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Celem partnerskiego projektu pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy jest podniesienie innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw poprzez usprawnienie transferu wiedzy z wykorzystaniem potencjału małopolskiego środowiska naukowego. Wspieranie małopolskich przedsiębiorców będzie odbywało się przy wsparciu Województwa Małopolskiego i za pośrednictwem regionalnych Centrów Transferu Wiedzy (jednostki naukowe oraz akredytowane ośrodki innowacji), które będą realizowały usługi proinnowacyjne dla małopolskich przedsiębiorców. Usługi proinnowacyjne skierowane do przedsiębiorców realizowane będą w ramach obszarów wskazanych w Małopolskich Inteligentnych Specjalizacjach.
W otwartym naborze na partnerów do wspólnej realizacji projektu mogą wziąć udział:
• jednostki naukowe rozumiane jako:
- uczelnie,
- Polska Akademia Nauk oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk,
- instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych,
- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 roku o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
• akredytowane ośrodki innowacji – podmiot lub konsorcjum podmiotów działające na rzecz innowacyjności, które uzyskały akredytację ministra właściwego do spraw gospodarki w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego naboru na Partnerów, w tym konieczne do spełnienia wymogi, zawiera Regulamin otwartego naboru na Partnerów do wspólnej realizacji projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy.
Regulamin otwartego naboru dostępny jest na stronie internetowej: https://www.bip.gov.pl oraz na https://www.spin.malopolska.pl
Oferty współpracy należy składać na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu nie później niż do dnia 20 lutego 2024 roku do godz.15.00 - decyduje data doręczenia/wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - (osobiście /kurierem /listem poleconym) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Regionu
ul. Wielicka 72b, 30-552 Kraków
z dopiskiem - „Nie otwierać”.

Załączniki:

Uchwała nr 184/24 ZWM z dn. 30.01.2024 ogłoszenie otwartego naboru na Partnerów

Regulamin otwartego naboru na Partnerów SPIN

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór oferty współpracy

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu Wzór karty oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 do Regulaminu Wzór analizy finansowej

Załącznik nr 5 do Regulaminu Wzór - Porozumienie o współpracy partnerskiej

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne