Spin - Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy

Na przedsiębiorców czekają eksperci w Centrach Transferu Wiedzy, wyspecjalizowani w różnych dziedzinach. Jedyne, co trzeba zrobić, to wybrać tematykę, w ramach której chcesz uzyskać wsparcie, a następnie skontaktuj się z Punktem Kontaktowym SPIN dla Przedsiębiorców (UMWM) lub wybranym Centrum Transferu Wiedzy. Usługi dla małopolskich przedsiębiorców są realizowane w ramach pomocy de minimis, pokrywają oni jedynie równowartość 23% VAT ceny usługi.

Dziedziny, w których możesz nawiązać współpracę z Centrami Transferu Wiedzy w ramach projektu SPIN to:

Life - science

obejmuje zagadnienia dot. zdrowia i jakości życia (produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt) oraz bio-gospodarka (półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii). Specjalizacja obejmuje podmioty współdziałające z przemysłem farmaceutycznym, chemicznym (m.in. kosmetyki), jak również z sektorami takimi jak m.in:  przetwórstwo żywności.

Energia zrównoważona

obejmuje zagadnienia rozwoju energetyki oraz wykorzystania energii w sposób zaspakajający potrzeby obecnego pokolenia, bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. W ramach projektu wspierane branże to budownictwo energooszczędne oraz odnawialne źródła energii.

Elektrotechnika i przemysł maszynowy

Inteligentna specjalizacja Elektrotechnika i przemysł maszynowy obejmuje produkcję i programowanie systemów pomiaru, sterowania i nadzoru cyfrowego maszyn i procesów produkcyjnych, obrabiarek i robotów przemysłowych oraz wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do szybkiego prototypowania, projektowania, symulacji, wizualizacji układów automatyki i procesów przemysłowych a także zabezpieczeń urządzeń elektrycznych, jak również modelowania układów automatyki.

Chemia

obejmuje w szczególności programy zmierzające do implementacji nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej, ochrony zdrowia, przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego i celulozowo-papierniczego; chemią biologiczną i środowiskową, energetyką, surowcami naturalnymi, gospodarką odpadami, materiałami dla potrzeb budownictwa i transportu, zaawansowanymi materiałami i nanotechnologiami oraz sensorami.

Przemysły kreatywne i czasu wolnego

obejmuje dziedziny skupione wokół: 1) przemysłów kultury (filmowy, audiowizualny, muzyczny, wydawniczy, modowy, medialny i reklamowy, sztuk scenicznych), architektury oraz konserwacji dzieł i zabytków, 2) designu (wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne z wykorzystaniem user experience m.in. struktury informacyjne, interakcje) z uwzględnieniem branży meblarskiej, 3) przemysłu gier wideo oraz narzędzi multimedialnych i audiowizualnych,  4) „turystyki premium”, połączonej z  rozwiązaniami informacyjno-komunikacyjnymi, usługami zdrowotnymi, gastronomicznymi i edukacyjnymi.

Produkcja metali

obejmuje badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów z tworzyw metalicznych i ceramicznych, zagospodarowywaniu odpadów, wyrobisk i pozyskiwaniu surowców. Specjalizacja obejmuje innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w maszynach, technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów, materiały o podwyższonych właściwościach użytkowych, pozyskiwanie i przetwórstwo surowców.

Zgłaszając się do wybranego Centrum Transferu Wiedzy jako przedsiębiorca możesz skorzystać z następujących usług:

1) audyty technologiczne (wstępne i/lub pogłębione), obejmujące co najmniej ocenę potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy oraz plan rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań, m.in. audyty gotowości cyfrowej, audyty środowiskowe;
2) usługi specjalistycznego doradztwa ukierunkowane na transfer wiedzy, w szczególności:
a. usługi doradcze związane z przygotowaniem projektów badawczo-rozwojowych, obejmujące m.in.:
a) analizę koncepcji projektu B+R pod kątem jego potencjału innowacyjnego i biznesowego (nowość rezultatów co najmniej w skali rynku polskiego, zapotrzebowanie rynkowe), zasobów niezbędnych do przeprowadzenia projektu oraz ryzyk związanych z jego realizacją,
b) ocenę potencjału projektu B+R pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych np. funduszy europejskich (w szczególności w ramach programu FEM 2021-2027) wraz z rekomendacjami służącymi jego weryfikacji w celu zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania,
c) wsparcie doradcze w zakresie właściwego przygotowania i zarządzania projektami B+R (m.in. identyfikowanie kamieni milowych, wstępna wycena kosztów projektu, budowanie zespołu badawczego, w tym angażowanie partnerów), a także wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań na rynek (m.in. aspekty przedwdrożeniowe: prawne, regulacyjne, biznesowe, marketingowe),
b. usługi doradcze w zakresie absorpcji innowacji, związane z wdrażaniem w działalności przedsiębiorstw innowacji produktowych oraz innowacji w procesach biznesowych,
c. usługi doradcze w zakresie cyfrowej transformacji, związane z wprowadzaniem do działalności przedsiębiorstwa nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań cyfrowych,
d. usługi doradcze w zakresie zielonej transformacji, związane z wprowadzaniem do działalności przedsiębiorstwa nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań m.in. w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz gospodarki niskoemisyjnej (w tym w zakresie efektywności energetycznej, analiz związanych ze śladem węglowym, śladem środowiskowym),
e. usługi doradcze związane z wdrażaniem przez przedsiębiorstwa celów zrównoważonego rozwoju, obejmującego rozwiązania związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz ładem korporacyjnym;
3) usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności kadr przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji przedsiębiorstw w kierunku rozwijania działalności innowacyjnej oraz transformacji cyfrowej i zielonej (ukierunkowanej na gospodarkę o obiegu zamkniętym, gospodarkę niskoemisyjną, wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju) (cross-financing).

Każda usługa będzie dopasowana tak, by jak najpełniej odpowiadała Twoim oczekiwaniom i była skutecznym narzędziem do rozwoju Twojej firmy. Eksperci Centrum pomogą również w zdobyciu zewnętrznych środków finansowych na rozwijanie technologii lub wdrożenie badanych pomysłów.

Ile to kosztuje?

Przedsiębiorca musi jedynie zapłacić równowartość  23% VAT ceny usługi, pozostałe koszty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis – co oznacza, że mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy  spełniają warunki otrzymania pomocy de minimis (szczegóły u Partnerów).

Nie czekaj, skontaktuj się z Punktem Kontaktowym SPIN (UMWM) i rozwijaj swoją firmę!

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

ul. Wielicka 72b, Kraków, 3 piętro, Pok. 313

Tel.: 12 29 90 675

Tel.: 12 29 90 791

www.spin.malopolska.pl

e-mail: spin@umwm.malopolska.pl

logotypy unijne